Năm học 2019-2020 trường có 35 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó cán bộ quản lý có 3 đ/c, giáo viên có 23 đ/c, nhân viên là 9 đ/c. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tich cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 85 % cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn, Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề.