Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 07 : 51
Năm 2022 : 23.822
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT I NĂM HỌC 2019 -2020 Từ 05/09/2019 - 31/12/2019

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT I NĂM HỌC 2019 -2020 Từ 05/09/2019 - 31/12/2019

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy ...